česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo

Analýza souladu projektu s prioritní osou 2

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Dne 19. 6. 2015 byla MŽP ČR vyhlášena 8. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014–2020“, ve kterém je možné získat dotaci až 85 % na způsobilé výdaje projektů snižování emisí stacionárních zdrojů znečišťování (Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech). Dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory mohou být žadateli o dotaci:

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby - podnikající
 • městské části hlavního města Prahy

Žádosti o dotaci v rámci 8. výzvy je možné podávat již od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015. Součástí Žádosti o dotaci musí dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory být tzv. Analýza souladu projektu s prioritní osou 2.

Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací projektu. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování.

V rámci 8. výzvy programu lze žádat o dotace např. na:

 • náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC (výměna kotle využívajícího tuhá paliva za ekologičtější kotel, realizace tepelných čerpadel)
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Nabízíme Vám zpracování Analýzy souladu projektu s prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020, která je povinnou přílohou Žádosti o dotaci. Jedná se o environmentální vyhodnocení, jenž musí zpracovávat autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V případe Vašeho zájmu o zpracování Analýzy souladu projektu s prioritní osou 2 prosím kontaktujte Ing. Kristýnu Thonovou, vedoucí oddělení hodnocení životního prostředí na mob.: 727 945 335, případně emailem na thonova@teso.cz

Těšíme se na případnou spolupráci.


Aktuálně

Analýza souladu projektu s prioritní osou 2

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Dne 19. 6. 2015 byla MŽP ČR vyhlášena 8. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014–2020“, ve kterém je možné získat dotaci až 85 % na způsobilé výdaje projektů snižování emisí stacionárních zdrojů znečišťování (Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech). Dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory mohou být žadateli o dotaci:

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby - podnikající
 • městské části hlavního města Prahy

Žádosti o dotaci v rámci 8. výzvy je možné podávat již od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015. Součástí Žádosti o dotaci musí dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory být tzv. Analýza souladu projektu s prioritní osou 2.

Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací projektu. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování.

V rámci 8. výzvy programu lze žádat o dotace např. na:

 • náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC (výměna kotle využívajícího tuhá paliva za ekologičtější kotel, realizace tepelných čerpadel)
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Nabízíme Vám zpracování Analýzy souladu projektu s prioritní osou 2 OPŽP 2014–2020, která je povinnou přílohou Žádosti o dotaci. Jedná se o environmentální vyhodnocení, jenž musí zpracovávat autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V případe Vašeho zájmu o zpracování Analýzy souladu projektu s prioritní osou 2 prosím kontaktujte Ing. Kristýnu Thonovou, vedoucí oddělení hodnocení životního prostředí na mob.: 727 945 335, případně emailem na thonova@teso.cz

Těšíme se na případnou spolupráci.