česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Informace MŽP
31.05.2013

Informace z MŽP o předběžné alokaci emisních povolenek na období 2013 - 2020.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Stanovisko k platnosti autorizací k měření emisí vydaných podle zákona č.86/2002 Sb.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Interval provádění jednorázových měření emisí.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Jednorázové měření emisí plynových kotlů podle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Dokument v PDF.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Rozptylová studie

Rozptylová studie je dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnou přílohou řízení o vydání závazného stanoviska podle :

  • odstavce 1 písmena b) – závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání

  • odstavce 2 písmena b) – řízení k umístění stacionárního zdroje

  • řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí

pro stacionární zdroje označené ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a to pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit.

Obsahové náležitosti Rozptylové studie, která musí být zpracována autorizovanou osobou (naše společnost disponuje potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí) uvádí Příloha č. 15 k Vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pro zpracování Rozptylových studií využíváme matematický model SYMOS ´97, který je uveden ve vyhlášce č. 330/2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích jako referenční metoda pro modelování. Vizualizaci výsledků provádíme v software SURFER, rozptylová studie tak obsahuje mapové přílohy s grafickým znázorněním doplňkových imisních koncentrací modelovaných znečišťujících látek v zájmovém území.