česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení biogenního, fosilního uhlíku ve spalinách (aplikace ČSN EN ISO 13833 Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda)

Metoda pro stanovení poměru biogenního a fosilního uhlíku ze spaloven odpadů

Účelem měření je stanovit poměr biogenního a fosilního uhlíku v netříděném komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že odpad je nehomogenní a jeho složení je v místě i čase proměnné, není možné odebrat reprezentativní vzorek odpadu k přímé analýze stanovení biomasového podílu.

Z tohoto důvodu se měření provádí následujícím způsobem:

Běžně svážené palivo je pomocí drapáku relativně homogenizováno v bunkru spalovny a standardním způsobem spalováno. Během této zkoušky je odebírán vzorek nečištěných surových spalin, čímž je dosaženo homogenizace a určité reprezentativnosti vzorku v rámci směny. Vzorek je odebírán vytápěnou sondou a z něj ve vytápěném zachycovači odloučeny tuhé částice ve velkoobjemové filtrační patroně vyrobené ze skelných vláken. Poté je vzorek zaveden do průtočného skleněného chladiče, kde dojde k odloučení kyselého kondenzátu a dále podroben absorpci ve skleněném pěnovém absorbéru naplněném 3M roztokem NaOH.
Metoda stanovení poměru fosilního a biogenního uhlíku je založena na měření aktivity radionuklidu 14C. Uhlík 14C je nestabilní, jadernou přeměnou (β", s poločasem přeměny 5 730 let, vzniká 14N. 14C reaguje s kyslíkem za vzniku 14CO2, který postupně disperguje do biosféry a účastní se uhlíkového cyklu. Obsah 14C v poslední době formované biomase je okolo 10-12 (ppt). Z toho vyplývající specifická aktivita biogenního (biomasového) uhlíku je v současnosti okolo 0,273 Bq.g-1 nebo 16 přeměn.min-1.g-1.

Pro stanovení množství uhlíku 14C ve vzorku paliva se aplikuje akreditovaná metoda měření aktivity pomocí kapalinové scintilační spektrometrie (LSC). Na základě tohoto měření se počítá podíl biomasy v alternativním palivu, tj. korigovaný podíl obsahu 14C k celkovému obsahu uhlíku.

Používaná akreditovaná metoda stanovení 14C v Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., centrální analytická laboratoř, 250 68 Husinec – Řež 130, vychází ze vzorku tuhého paliva, který se zcela spálí, spalné plyny se pročistí a jímají do organického aminu (Carbo-Sorb E), který se koktejluje se scintilačním činidlem (Permafluor E+) a měří se aktivita 14C metodou LSC. Celkový obsah uhlíku se stanovuje z přírůstku hmotnosti barbotelu s aminem Carbo-Sorb E.

Vzhledem k tomu, že netříděný odpad nelze reprezentativně odvzorkovat vzhledem k jeho nehomogenitě je použit shora uvedený postup přípravy a odběru vzorku, který „ve velkém“ kopíruje akreditovaný postup stanovení v homogenním vzorku. Tato metoda stasnovení není akreditovaná.

Obr.1 Odběr 14C

obrObr.2 Záchyt plynu po odloučení tuhých částic

obr