česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení koncentrace pachových látek

Olfaktometrická laboratoř - Autorizovaná a akreditovaná laboratoř ke stanovení koncentrace pachových látek.

Dynamická olfaktometrie je metoda hodnocení znečištění ovzduší pachovými látkami. Olfaktometrii lze použít pro měření koncentrace jednotlivých pachových látek, známých i neznámých směsí plynných pachových látek. Metoda je prováděna v souladu s normou ČSN EN 13 725.

Vlastní vyhodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným materiálem, n-butanolem.

Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání zápachu.

Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 µ mol/mol neutrálního plynu.

Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE.

Olfaktometrické stanovení spočívá v následujících krocích:

 • Odběr vzorků pachových látek do plynotěsných vaků pomocí odběrového zařízení. Vzorky jsou odebírány do vaků z inertního materiálu (nalophanu), testovaného na zápach.
  • odběry imisních vzorků
  • odběry emisních vzorků
  • odběry z plošných zdrojů
   • skládky odpadu
   • kompostárny
   • biodegradační plochy
   • kalová pole
   • biofiltry
   • čistírny odpadních vod
   • bioplynové stanice a další zdroje
 • Sledování meteorologických podmínek
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Zpracování vzorků definovaným ředěním na olfaktometru
 • Senzorické hodnocení postižitelného pachového vjemu skupinou posuzovatelů (členů panelu)
 • Výpočet koncentrace pachových látek a vypracování autorizovaného/akreditovaného protokolu.

Obr.1 Odběr vzorku z plošného zdroje – povrchu skládky

obr

Obr.2 Vyhodnocení meteorologických podmínek

Obr.3 Emisní odběr

Obr.4 Posuzování v laboratoři u olfaktometru

Obr.5 Imisní odběr

Obr.6 Transport vzorků do laboratoře

Obr.7 Výpočet koncentrace pachových látek

Obr.8 Výpočet koncentrace pachových látek