česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení koncentrace pachových látek

Olfaktometrická laboratoř - Autorizovaná a akreditovaná laboratoř ke stanovení koncentrace pachových látek.

Dynamická olfaktometrie je metoda hodnocení znečištění ovzduší pachovými látkami. Olfaktometrii lze použít pro měření koncentrace jednotlivých pachových látek, známých i neznámých směsí plynných pachových látek. Metoda je prováděna v souladu s normou ČSN EN 13 725.

Vlastní vyhodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným materiálem, n-butanolem.

Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání zápachu.

Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 µ mol/mol neutrálního plynu.

Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE.

Olfaktometrické stanovení spočívá v následujících krocích:

 • Odběr vzorků pachových látek do plynotěsných vaků pomocí odběrového zařízení. Vzorky jsou odebírány do vaků z inertního materiálu (nalophanu), testovaného na zápach.
  • odběry imisních vzorků
  • odběry emisních vzorků
  • odběry z plošných zdrojů
   • skládky odpadu
   • kompostárny
   • biodegradační plochy
   • kalová pole
   • biofiltry
   • čistírny odpadních vod
   • bioplynové stanice a další zdroje
 • Sledování meteorologických podmínek
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Zpracování vzorků definovaným ředěním na olfaktometru
 • Senzorické hodnocení postižitelného pachového vjemu skupinou posuzovatelů (členů panelu)
 • Výpočet koncentrace pachových látek a vypracování autorizovaného/akreditovaného protokolu.

Obr.1 Odběr vzorku z plošného zdroje – povrchu skládky

obr

Obr.2 Vyhodnocení meteorologických podmínek

Obr.3 Emisní odběr

Obr.4 Posuzování v laboratoři u olfaktometru

Obr.5 Imisní odběr

Obr.6 Transport vzorků do laboratoře

Obr.7 Výpočet koncentrace pachových látek

Obr.8 Výpočet koncentrace pachových látek